Адвокат Светослав Бързанов e съдружник и управител на Адвокатско дружество "Бързанов и партньори".

 

Адвокатско дружество "Бързанов и партньори" разполага с офиси в София и Варна, както и партньорски кантори в Германия и Великобритания, като по този начин предлага на своите клиенти следните услуги на цялата територия на България.

 

• Консултиране, процесуалното представителство и защита на юридически и физически лица пред всички български съдилища и арбитражи във всички сфери на правото.

 

• Комплексно (абонаментно) правно обслужване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и други.

 

• Изготвяне на договори, нотариални актове, молби, жалби, покани и всякакви други документи.

 

• Учредяване и вписване на всички видове търговци, кооперации, сдружения, фондации, спортни клубове и т.н.

 

• Фирмено обслужване в това число счетоводна дейност

 

• Правна защита и съдействие при сключване на различни видове договори, в това число участие в преговорите, предлагане на различни варианти за уреждане на правоотношенията, изготвяне на самите договори, съдействие за техния превод, легализация и заверка, ако е необходимо.

 

• Участие и консултиране при преговори и различни форуми, включително и при желание за извънсъдебно уреждане на спора при желание от страна на клиента.

 

 

 

 

 

• Участие и консултиране при преговори и различни форуми, включително и при желание за извънсъдебно уреждане на спора при желание от страна на клиента.

 

Основни области на специализация на дружеството са спорове по различни видове договори, за собственост, наследяване, семейно право, трудово право, данъчно право, търговско право, облигационно право, административно право, наказателно право, изпълнителен процес.

 

По казусите на нашите клиенти обикновено работят най-малко двама адвокати, като това не оскъпява допълнително нашите услуги. На ежеседмични съвещания или при необходимост и по-често, казусите на нашите клиенти се поставят за разглеждане от повече адвокати на дружеството, като всеки един от тях дава своето мнение и препоръки към водещия адвокат по делото. Това се прави с цел извършване на пълен и всеобхватен анализ, прилагане на нашия опит и съдебна практика за максимална защита на правата и интересите на нашите клиенти. На ключови съдебни заседания се явява лично и адвокат Светослав Бързанов, дори когато той не е водещ адвокат по дадено дело.

 

Изградената система за работа в нашето адвокатско дружество гарантира конфиденциалност  и експедитивност при водене на делата и наличие на актуална информация за хода на делата. Всяка седмица делата на нашите клиенти се проверяват от адвокатите и адвокатските сътрудници на място в деловодствата на съдилищата, независимо дали сме получили призовка или съобщение от съда, с цел да не се изпуснат съдебни срокове и за да можем своевременно да реагираме за професионално и прецизно изготвяне на документи до съда.

 

 

BARZANOV.COM© ALL RIGHTS RESERVED.